Budoucnost je důležitá, vybírejte vysoké školy, vyšší odborné školy, jazykové školy a pracovní zaměření již dnes.

Informace: přehled všech vysokých škol, studijních oborů a dnů otevřených dveří

Fot1220_1 Fot1220_3


KARIÉRA V ZAHRANIČÍ

Vybírejte VŠ, VOŠ, jazykové školy, či obor povolání

Vysoké školy vybírejte po zralé úvaze v oborech, se kterými máte zkušenosti. Pro jazykově nadprůměrné žáky je příležitost studovat v zahraničí zdarma viz odkaz!

Vysoké školy v zahraničí (Dánsko, Německo, Kréta, atd.)


Termín pro podání přihlášky na VŠ pro maturanty!

Termín na většinu veřejných škol je do konce měsíce března 2019, avšak některé soukromé vysoké školy nemají pevný termín. Toto období je však nejlepší na rozhodování a podání přihlášky.
Přihlášky na většinu vysokých škol můžete podávat elektronicky. V případě potřeby je možné vyplnit přihlášku také v písemné podobě, ale musíte ji nechat zkontrolovat a potvrdit panem ředitelem
Mgr. Jiřím Karasem. V případě dotazů se obraťte na výchovného poradce, kterým je rovněž pan ředitel.
Kódy do přihlášek:
IZO 061357294
obor OA 6341M02
obor EL 7842M02


Jsou maturanti připraveni? Co maturantům chybí?

Hodnotit připravenost maturantů pro praxi mohou objektivně pouze jejich zaměstnavatelé.
Co maturantům chybí? Ve srovnání se zahraničím mám pocit, že naši maturanti stále ještě mají problém prezentovat sami sebe a svůj projekt v cizím jazyce, obhájit si svůj názor v debatě a prosadit se, ale na straně druhé i spolupracovat v rámci týmu. Dobrou službu v tomto směru odvádějí všechny oborové olympiády, soutěže SOČ, Amavet a další. Celému školství by prospělo, kdyby účast středoškoláků v těchto kláních bylo mnohem masovější.
Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (JH) je rektorem Univerzity Hradec Králové


Informace výchovného poradce

Profesní vymezení

Výchovný poradce se orientuje v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí snahu tyto neshody a rozdíly odstranit.

Profesionální vztahy:
A) Žáci a studenti
1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a studentů, které má v péči.
2. Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti klientů.
3. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami.
Fot849_1B) Rodiče
1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů.
3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.
Informace: Mgr. Jiří Karas