Školní poradenství

Mgr. Svitlana Tsibii – školní psycholog

Diplomovaná psycholožka (pětiletý obor psychologie, magisterské studium – Prykarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka; nostrifikace – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií). Věnuje se individuální práci s dětskými (od 6 let) a dospělými klienty.

Kontakt: svitlana.tsibii@oazszatec.cz

Specializace:

  • zvládání náročných životních situací,
  • nízké sebevědomí,
  • osobní koučink,
  • psychologická první pomoc,
  • rozhodnutí o dalším směřování v osobním nebo profesním životě,
  • psychologická podpora pozůstalých,
  • strach, úzkosti, panické záchvaty,
  • stres, emoční vyčerpání,
  • konflikty, rozvod,
  • nejistota ohledně rodičovství a výchovy dětí.

Služby poskytuje v češtině a ukrajinštině. Ve slovenštině a ruštině se domluví též.

K dispozici žákům na emailu: svitlana.tsibii@oazszatec.cz a prezenčně vždy ve středu od 14 h. na sekci O v knihovně (uč. 40). Od ledna 2024 také na sekci Z – vždy první středu v měsíci – učebna knihovna sekce Z.

Osobní rozvoj je pro ni velmi důležitý, proto výcviky, kurzy, workshopy a webináře jsou nedílnou součástí jejího života.

Životní motto: “All you need is love“. Shazovat se umíme dokonale, ale podpořit se, pochválit, mít se rádi..? Myslím si, že s láskou k sobě, s láskou k tomu, co děláme, vždy se přiblížíme o kus dál ke svému štěstí.  


Ing. Zdeňka Uďanová – preventista sociálně-patologických jevů

Jako školní metodik se věnuje primární prevenci rizikového chování ve škole. Společně s pracovníky školy vyhledává žáky a třídy v riziku, doporučuje jim odborné intervence, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, výchovným poradcem, školním psychologem, rodiči i dalšími institucemi. Mezi její kompetence patří i řešení šikany, kyberšikany, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), klimatu tříd a dalších krizových situací ve škole.

Na naší škole vyučuje základy pečovatelství, sociální politiku a služby, aktivizační činnosti, ergoterapii a matematiku. Koordinuje program osobnostního rozvoje DofE a dobrovolnictví v rámci dobrovolnické služby Levandule. Je držitelkou ocenění Křesadlo 2017 za dobrovolnictví a jeho propagaci mezi mládeží.

Vzdělání: Technická univerzita Košice, Strojnická fakulta
Doplňkové pedagogické studium (Technická univerzita Košice)

Kvalifikace a specializace:
Propagační grafika a průmyslový design (Škola úžitkového výtvarníctva a Technická univerzita Košice)
Lektor první pomoci a zdravotník zotavovacích akcí (ZDrSEM Praha, ČČK, Záchranáři Žatec)
Pracovník v sociálních službách a sanitář (Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec, Nemocnice Žatec)

Zájmy:
Předlékařská první pomoc a její výuka, krizová intervence a duševní hygiena ve vzdělávání
Dobrovolnictví (Záchranáři Žatec, DS Levandule při Nemocnici Žatec)
Další vzdělávání a osobnostní rozvoj, floristika a kreativita

Životní motto: „Kde je vůle, je i cesta.“ „Co je důležité, je očím neviditelné.“ „Zajeď na hlubinu.“

Minimální preventivní programy

Minimální preventivní program pro oblast rizikového chování ve školním roce 2023/2024 pro OA a SOŠZE Žatec

Manuál postupu řešení šikany a záškoláctví OA a SOŠZE Žatec


Mgr. Jiří Karas – výchovný poradce

Specializační studium výchovného poradenství na filosofické fakultě, katedře psychologie University Karlovy. Absolvent pedagogické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně-Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední a základní školy se specializací: společenské vědy-tělesná výchova.

Kontakt: jiri.karas@oazszatec.cz

Specializace:
Výchovný poradce se orientuje v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí snahu tyto neshody a rozdíly odstranit.

A) Žáci a studenti
1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a studentů, které má v péči. Pomáhá žákům při řešení osobních čich profesních problémů.
2. Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti klientů.
3. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami.

B) Rodiče
1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů).
3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

Dnes je ten správný den rozhodnout se, že budeš spokojenější a šťastnější, než jsi byl včera. Život je krátký, proto se neboj: žít podle svého, být laskavý, umět odpouštět, opravdově milovat, nelitovat času, který strávíš s přáteli a rodinou. Život je krásný, žij ho tady a teď. 


Bc. Petr Lóška – karierový poradce

Absolvent bakalářského programu Anglický jazyk a humanitní studia Technické University Liberec. V současnosti studium magisterského programu Humanitní studia na Západočeské univerzitě v Plzni.

Práce v Žatci. Vyhledávejte mezi 195.000+ aktuálních nabídek práce. Plný, dočasný a částečný úvazek. Informace o zaměstnavatelích. Nabídka pracovních míst z řady nejznámějších společností, které nabízejí zaměstnání v Žatci.
Rychle & Zdarma. Začněte svou kariéru již dnes!

Skip to content