Nabídka oborů

Aktuální nabídka oborů pro školní

rok 2024/2025

OA a SOŠZE Žatec nabízí vzdělávání v následujících oborech vzdělávání:

Vážení zájemci o studium,
dovolte, abych Vám předložil informace pro vycházející žáky 9. tříd. Ve školním roce 2023/2024 bude naše škola otevírat tyto obory:
Maturitní: 
Obchodní akademie – ekonomický a účetní specialista
Ekonomické Lyceum – všeobecné vzdělání se zaměřením na ekonomiku (podobné jako gymnázia)
Agropodnikání – agronom, zemědělský technik v pěstitelství a chovatelství, ekozemědělec
Učební:
Elektromechanik – elektro-technik pro zařízení a přístroje 
Těšíme se na DOD 16. 11. 2023 v rámci Výstavy vzdělávání a dále (20-21.10.2023 a 12.1.2024). 
Moc děkujeme za Váš zájem. 

Maturitní

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání

Učební

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje: tříletý učební obor

 

Obor – Obchodní akademie

Učební plán

Obor obchodní akademie je určen pro studenty se zájmem o středoškolské odborné vzdělání se zaměřením na ekonomiku a podnikání a dále s profilaci na finanční podnikání nebo mezinárodní vztahy. Studium je denní, čtyřleté, zakončené maturitou. Absolvent obchodní akademie se kromě dalšího studia na vysokých školách uplatní také na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví.

Obor – Ekonomické lyceum

Učební plán

Obor ekonomické lyceum je určen pro studenty s cílem pokračovat ve studiu zejména na ekonomických, právnických a sociálních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod. Při přímém nástupu do praxe bude absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a dále základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání budou předpokladem jak pro dobré uplatnění na trhu práce, tak pro zahájení vlastního podnikání. Absolvent se uplatní v podnikatelském i nepodnikatelském prostředí. Ve výrobních podnicích, službách, cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti.

Obor – Agropodnikání

Učební plán

Výuka je zaměřena na klasické zemědělské předměty včetně (chov zvířat a pěstování rostlin), výpočetní techniky a ekonomiky, dále na mechanizační a dopravní prostředky, světový jazyk a ostatní všeobecně vzdělávací předměty. Součástí studia je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor a osobní automobil.

zaměření : Chmelařství a zahradnictví

Klasická zemědělská výuka je rozšířena o tyto předměty: Chmelařství, Aranžování a vazby, Dendrologie a květinářství, Sadovnictví.

zaměření: Agroturistika – chov koní

Obsah studia je rozšířen o výuku předmětů souvisejících s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb v jednoduchém rozsahu na venkově.
Absolventi získají též vědomosti a dovednosti v poskytování a rozšiřování služeb na venkově a v základech zemědělské činnosti.
V chovu koní se zaměřujeme na chovatelskou činnost a jezdectví.
V bloku výběrových předmětů jsou zařazeny předměty: Chov koní, Zoohygiena a prevence.

Obor – Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Učební plán

Absolvent oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje se uplatní v oborech používajících elektrotechnická a elektronická zařízení, v podnicích a soukromé sféře používající při výrobě automatizované výrobní linky a automatizované výrobní procesy, v různých odvětvích při opravách elektrotechnických a elektronických zařízení, ve firmách zabývajících se přenosem informací a dat. Pracovním zařazením se absolvent uplatní jako kontrolor, opravář, údržbář a provozní technik elektrotechnických zařízení. Je schopen měřit, testovat různé druhy elektrických strojů, zařízení a spotřebičů, může pracovat všude tam, kde je potřeba zajistit správnou činnost elektrických zařízení, je schopen využívat uživatelsky výpočetní techniku, v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.

Skip to content