Přijímací řízení

Ředitel OA a SOŠZE nebude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 z kapacitních důvodů.

Seznam přijatých uchazečů – 4 leté maturitní obory
(uchazeči v náhradním termínu)


Seznam přijatých uchazečů – 4 leté maturitní obory

Zde si můžete stáhnout celých soubor v pdf
nebo ve vedlejším okně listovat.


Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

Po odevzdání zápisových lístků bude rozhodnuto o konání 2. kola přijímacího řízení.

 

Ředitel OA a SOŠZE vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 [PDF, 269 kB]

Kritéria přijímacího řízení 2022 – JPZ 4 leté obory [PDF, 235 kB]

Kritéria přijímacího řízení 2022 – 3 leté obory [PDF, 230 kB]

Jednotná přijímací zkouška 2022

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Termíny pro podání přihlášky

  1. do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
  2. do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem) 

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici v sekci Přihlášky na střední školu.

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek vydá ministerstvo v průběhu tohoto školního roku.

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  12. dubna 2022  13. dubna 2022  10. května 2022  11. května 2022 

Jednotná přijímací zkouška: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Cvičná testová zadání: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Testová zadání k procvičování | Jednotná přijímací zkouška
Zkušební dokumentace ilustračních testů a písemných testů využitých při pokusném ověřování organizace přijímacího řízení v letech 2015 a 2016 a konání jednotné přijímací zkoušky od roku 2017 by měla sloužit zejména k rámcovému seznámení se s formální a obsahovou podobou písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Informace k podání přihlášky ke vzdělání-studiu: termín do 1. 3. 2022

  1. Přihláška se podává v písemné podobě na předepsaném tiskopise, který může být též stažený z internetu Všechny údaje v ní obsažené musí být vyplněny úplně a pravdivě, což zástupce nezletilého uchazeče či zletilý uchazeč stvrzuje svým podpisem.
  2. Údaje o výsledcích vzdělávání uchazeče (žáka) potvrdí otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby škola, ze které se žák ke vzdělávání hlásí.
  3. Součástí přihlášky není výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání.
  4. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu dokládají pouze uchazeči do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání.
  5. Pokud má uchazeč změněnou pracovní schopnost (ZPS), je nutno tuto skutečnost do přihlášky lékařem potvrdit.
  6. Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zástupce nezletilého uchazeče buď osobně na sekretariátu školy, nebo poštou na adresu školy: OA a SOŠZE, Studentská 1354, 438 01 Žatec
Skip to content