Školská rada 2023 – 2025

S účinností od 1. 9. 2024 jmenovala Rada Ústeckého kraje za zřizovatele do funkce členů Śkolské rady naší školy OA a SOŠZE Žatec, paní Ing. Zdeňku Soběslavovou a pana RNDr. Pavla Pintra, Ph. D.

Za učitele byli zvoleni:

 1. Bc. Petr Lóška
 2. Ing. Pavel Sekera

Za rodiče byla zvolena:

 1. Mgr. Petra Stará (zástupce 3.A)

Za žáky byl zvolen:

 1. Matěj Hofman (4.A)

O čem školská rada rozhoduje a k čemu se vyjadřuje?

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny, je informována o stipendiích a schvaluje je,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků / toto je velké téma pro celý školní rok 2023/24, které vzešlo z vašich potřeb, hodnocení školy i potřeb všech kolegyň. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na tom, jak a co je pro hodnocení dětí to podstatné a vypovídající.
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření k zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na změnu ředitele.

§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

 1. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád.
 3. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 6. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 7. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 8. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
 9. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Skip to content