AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Školská rada 2023 – 2025

V pondělí 25. září 2023 se uskuteční volby do Školské rady na období 2023-2025, v čase od 11:20 do 12:00 hodin na obou sekcích. Voleb se účastní rodiče, učitelé a plnoletí žáci školy. Na obchodní sekci se bude volit v místnosti č. 40 – knihovna. Na zemědělské sekci v místnosti č. 74 – sborovna. Do Školské rady budou zvoleni 2 pedagogové, 1 zástupce za rodiče a 1 zástupce za žáky.

Nominace za pedagogy:
Ing. Pavel Sekera
Bc. Petr Lóška
Ing. Zdenka Uďanová

Nominace za rodiče:
Zuzana Kocková (zákonný zástupce z 1.L)
Mgr. Petra Stará (zákonný zástupce z 3.A)

Nominace za žáky:
Martina Nevyhoštěná (4.A)
Matěj Hofman (4.A)

Volební komese ve složení:
Bc. Zdeněk Müller – předseda komise
Mgr. Lubomíra Pešková
Bc. Pavlína Bielíková

O čem školská rada rozhoduje a k čemu se vyjadřuje?

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny, je informována o stipendiích a schvaluje je,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků / toto je velké téma pro celý školní rok 2023/24, které vzešlo z vašich potřeb, hodnocení školy i potřeb všech kolegyň. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na tom, jak a co je pro hodnocení dětí to podstatné a vypovídající.
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření k zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na změnu ředitele.

§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

 1. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád.
 3. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 6. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 7. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 8. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
 9. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Skip to content