Uplatnění absolventa

Absolvent maturitního oboru Ekonomické lyceum

Absolvent ekonomického lycea bude připraven na další studium zejména na ekonomických, právnických a sociálních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod. Při přímém nástupu do praxe bude absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a dále základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání budou předpokladem jak pro dobré uplatnění na trhu práce, tak pro zahájení vlastního podnikání.

Absolvent se uplatní v podnikatelském i nepodnikatelském prostředí. Ve výrobních podnicích, službách, cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně-technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další.

Absolvent oboru Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie se kromě dalšího studia na vysokých školách uplatní také na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti bude patřit i vedení účetnictví. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent bude mít rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Další profilaci absolventa podmiňuje volba zaměření studentů od 3. ročníku: žák volí buď finanční podnikání nebo mezinárodní vztahy.

Absolvent maturitního oboru Agropodnikání

Uplatnění má absolvent v oblasti zemědělství jako farmář, podnikatel a řídící pracovník v zemědělských službách a zpracovatelském průmyslu, v soukromém podnikání zemědělského i nezemědělského charakteru, v zaměstnání ekonomického zaměření. Možnost studia na vysoké škole. Studenti si od 2. ročníku k základním zemědělským předmětům vybírají zaměření.

1. Chovatelství

Obsah studia je rozšířen o výuku předmětů souvisejících s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb v jednoduchém rozsahu na venkově. Absolventi získají též vědomosti a dovednosti v poskytování a rozšiřování služeb na venkově a v základech zemědělské činnosti. V chovu koní se výuka zaměřuje na chovatelskou činnost a jezdectví. Uplatnění má absolvent v zemědělských provozech, službách, v chovu koní, jezdectví. Uplatnění nalézají též v agroturistice. Možnost studia na vysoké škole.

2. Pěstitelství

Klasická zemědělská výuka je rozšířena o předměty zaměřené na navrhování a úpravu zahrad. K navrhování a úpravě zahrad je potřebná znalost dřevin a květin. Tím se zabývá předmět dendrologie a květinářství. Praxe v tomto zaměření je více orientována na pěstování, výsadbu a údržbu dřevin a květin, na vázání a aranžování květin a na terénní úpravy zahrad. Absolvent dokáže na počítačovém programu navrhnout jednoduchou zahradu. Uplatnění má absolvent ve firmách zabývající se údržbou – včetně veřejné zeleně, v zahradnictvích, květinářstvích, jako obchodní zástupci firem zabývajících se zahradnickou technikou, v semenářských firmách, v oblasti služeb, ve firmách zabývajících se ekologií a tvorbou krajiny. Možnost studia na vysoké škole.

Absolvent učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Absolvent oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje se uplatní v oborech používajících elektrotechnická a elektronická zařízení, v podnicích a soukromé sféře používající při výrobě automatizované výrobní linky a automatizované výrobní procesy, v různých odvětvích při opravách elektrotechnických a elektronických zařízení, ve firmách zabývajících se přenosem informací a dat. Pracovním zařazením se absolvent uplatní jako kontrolor, opravář, údržbář a provozní technik elektrotechnických zařízení. Je schopen měřit, testovat různé druhy elektrických strojů, zařízení a spotřebičů, může pracovat všude tam, kde je potřeba zajistit správnou činnost elektrických zařízení, je schopen využívat uživatelsky výpočetní techniku, v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.

Skip to content