V souladu s ustanovením § 60e odst. 2, § 183 odst. 2, § 60d odst. 3 a § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a 41-41-M/01 Agropodnikání pro školní rok 2020/2021, který obsahuje:

1. Seznam přijatých uchazečů obsahující registrační číslo uchazeče s pořadím uchazeče podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení;
2. Kritéria přijímacího řízení;
3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.