Přihláška ke studiu

Informace k podání přihlášky ke vzdělání-studiu: termín do 1. 3. 2021

  1. Přihláška se podává v písemné podobě na předepsaném tiskopise, který může být též stažený z internetu či z www stránek školy (www.oazszatec.cz) Všechny údaje v ní obsažené musí být vyplněny úplně a pravdivě, což zástupce nezletilého uchazeče či zletilý uchazeč stvrzuje svým podpisem.
    Přihláška ke studiu
  2. Údaje o výsledcích vzdělávání uchazeče (žáka) potvrdí otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby škola, ze které se žák ke vzdělávání hlásí.
  3. Součástí přihlášky není výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání.
  4. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu dokládají pouze uchazeči do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání.
  5. Pokud má uchazeč změněnou pracovní schopnost (ZPS), je nutno tuto skutečnost do přihlášky lékařem potvrdit.
  6. Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zástupce nezletilého uchazeče buď osobně na sekretariátu školy, nebo poštou na adresu školy: OA a SOŠZE, Studentská 1354, 438 01 Žatec
www.oazszatec.cz-prihlaska-ke-studiu-pokyny-k-prijimacimu-rizeni-na-web

Skip to content