Omlouvání absence žáků

Rodiče omlouvají žáky elektronicky rovnou na pracovní e-maily třídních učitelů, lze i na sekretariat@oazszatec.cz

Připomínáme žákům a jejich zákonným zástupcům následující podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování:

1. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu.

2. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně nebo písemně nebo a sdělit mu příčinu absence žáka. Nejzazším termínem je třetí den od počátku nepřítomnosti.

3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

4. Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je nutno předložit nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení absence.

5. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně zástupci třídního učitele. Odchod bez oznámení je porušením školního řádu a hodiny jsou považovány za neomluvené, i když žák dodatečně předloží omluvenku.

6. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

7. Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti.