Informace o studiu

Aktuální nabídka oborů pro šk. rok 2019/2020

OA a SOŠZE Žatec nabízí vzdělávání v následujících oborech vzdělávání:

Maturitní

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
75-41-M/01 Sociální činnost
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Učební

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje: tříletý učební obor

Informační materiály

 

Obor – Obchodní akademie

Obor obchodní akademie je určen pro studenty se zájmem o středoškolské odborné vzdělání se zaměřením na ekonomiku a podnikání a dále s profilaci na finanční podnikání nebo mezinárodní vztahy. Studium je denní, čtyřleté, zakončené maturitou. Absolvent obchodní akademie se kromě dalšího studia na vysokých školách uplatní také na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví.

Obor – Ekonomické lyceum

Obor ekonomické lyceum je určen pro studenty s cílem pokračovat ve studiu zejména na ekonomických, právnických a sociálních fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby apod. Při přímém nástupu do praxe bude absolvent schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a dále základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání budou předpokladem jak pro dobré uplatnění na trhu práce, tak pro zahájení vlastního podnikání. Absolvent se uplatní v podnikatelském i nepodnikatelském prostředí. Ve výrobních podnicích, službách, cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti.

Obor – Agropodnikání

Výuka je zaměřena na klasické zemědělské předměty včetně výpočetní techniky a ekonomiky, dále na mechanizační a dopravní prostředky, světový jazyk a ostatní všeobecně vzdělávací předměty.

zaměření : Tvorba a údržba zahrad (vazba a aranžování)

Klasická zemědělská výuka je rozšířena o předměty zaměřené na navrhování a úpravu zahrad – geodézie, sadovnická tvorba (navrhování zahrad pomocí počítače), drobné zemědělské a zahradní stavby. K navrhování a úpravě zahrad je potřebná znalost dřevin a květin – tím se zabývá předmět dendrologie a květinářství. Praxe v tomto zaměření je více orientována na pěstování, výsadbu a údržbu dřevin a květin, na vázání a aranžování květin a na terénní úpravy zahrad.
Součástí studia je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor a osobní automobil.

zaměření: Agroturistika – chov koní

Obsah studia je rozšířen o výuku druhého cizího jazyka, výuku předmětů souvisejících s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb v jednoduchém rozsahu na venkově.
Absolventi získají též vědomosti a dovednosti v poskytování a rozšiřování služeb na venkově a v základech zemědělské činnosti.
V chovu koní se zaměřujeme na chovatelskou činnost a jezdectví.
V bloku výběrových předmětů jsou zařazeny předměty: Praxe v agroturistice, Ubytovací služby, Stravovací služby, Agroturistika, Regionální turistika. Chov koní, Zoohygiena, Jezdectví a jezdecká praxe.

zaměření: Kynologie

Obsah studia ke zaměřen na chov psů, canisterapii, sportovní, služební a společenskou kynologii. Odborný předmět Kynologie je zařazen od 2. ročníku. Studenti získávají vědomosti o využití psa v různých odvětvích kynologie, o poslání Mezinárodní kynologické federace FCI, za současného respektování zákonů, vyhlášek a dalších předpisů České republiky a úzké spolupráce s orgány veterinární správy a ochrany zvířat. V předmětu Zoohygiena a prevence se zaměřují na prevenci nemocí a léčbu psů.

Obor – Ekologie a životní prostředí

Žáci oboru „Ekologie a ochrana krajiny“ studují perspektivní obor, který je po vstupu do EU ještě více žádaný, aby byla obsazena všechna místa týkající se životního prostředí, ochrany krajiny, kontroly produktů apod. O tento obor je veliký zájem z řad žáků devátých tříd a je bez problémů obsazován.

O absolventy je zájem, nacházejí uplatnění v různých sférách ochrany, údržby a tvorby krajiny, kde máme velké rezervy. V oblasti ekologie, ochrany přírody, v oblasti trvale udržitelného rozvoje a výroby ekologických zdrojů energie a v oblasti kontroly a monitorování, testování produktů a krmiv.

Během studia žáci získávají teoretické i praktické znalosti, plní mnoho úkolů a seznamují se mimo jiné i s problematikou Ústeckého kraje v oblasti ekologie. Pomáhají při ekologických akcích a činnostech ve městě, provádí separaci odpadu na celé škole. Podílejí se na úpravě a výsadbě zeleně a seznamují se s novými metodami při zakládání a úpravě zahrady.

Velký důraz je kladen na zpracování maturitní práce a jejich přípravě k obhajobě u maturity. Měla by být zpracována tak, aby závěry měly význam z hlediska použití pro různá pracoviště a organizace, například pro referáty ŽP, firmy zabývající se likvidací odpadů apod.

Studenti tohoto oboru se podílejí na projektech „Krajina a životní prostředí“ a uskutečňují úpravy školního areálu z hlediska architektonického.

Další projekt jehož se účastní je „Využití laboratoře v monitorování a biotechnologiích“, kde navazují na výuku chemie a prakticky konají základní chemické rozbory, kterých je využíváno jako podkladů k SOČ a v maturitních odborných pracích.

Obor – Sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Obor – Veřejnosprávní činnost

Absolvent oboru veřejnosprávní činnost se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru…

Obor – Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Absolvent oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje se uplatní v oborech používajících elektrotechnická a elektronická zařízení, v podnicích a soukromé sféře používající při výrobě automatizované výrobní linky a automatizované výrobní procesy, v různých odvětvích při opravách elektrotechnických a elektronických zařízení, ve firmách zabývajících se přenosem informací a dat. Pracovním zařazením se absolvent uplatní jako kontrolor, opravář, údržbář a provozní technik elektrotechnických zařízení. Je schopen měřit, testovat různé druhy elektrických strojů, zařízení a spotřebičů, může pracovat všude tam, kde je potřeba zajistit správnou činnost elektrických zařízení, je schopen využívat uživatelsky výpočetní techniku, v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.