OA a SOŠZE Žatec je cvičnou školou ČZU Praha

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. je cvičnou školou České zemědělské univerzity v Praze

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. (dále OA a SOŠ zem. a ekol.) spolupracuje s mnoha významnými institucemi. Jednou z nich je i Česká zemědělská univerzita v Praze (dále ČZU). Od roku 2017 byla OA a SOŠ zem. a ekol. zařazena do sítě tvz. cvičných škol Institutu vzdělávání a poradenství (dále IVP) ČZU v Praze, což znamená, že studenti tohoto institutu na ní mohou vykonávat svou pedagogickou praxi.

Ředitel OA a SOŠ zem. a ekol. Mgr. Jiří Karas se zeptal Ing. Kateřiny Tomšíkové, která působí jako pedagog na IVP ČZU, na několik otázek.

JK: Co musí splňovat střední odborná škola, aby mohla být zařazena mezi cvičné školy IVP?
KT: V souladu se Statutem pro cvičné školy vydané rektorem musí cvičná škola pro pedagogickou praxi zaručovat vysokou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, disponovat kvalifikovanými cvičnými učiteli a být ochotna vytvořit adekvátní organizačně technické zázemí pro realizaci souvislých řízených pedagogických praxí.

JK: Kdo rozhoduje o zařazení vybrané střední odborné školy mezi cvičné školy?
KT: Je to rektor ČZU na základě doporučení ředitele IVP. Ředitel IVP při posuzování vhodnosti zařazení mezi cvičné školy pak vychází z uvedených aspektů kvality edukačního prostředí.

JK: Kdo navrhnul právě naši školu?
KT: Byla jsem to já, neboť částečně působím na zemědělské sekci. Na základě svého pozorování a zkušeností jsem usoudila, že tato škola všechny potřebné podmínky splňuje.

JK: Přibližte čtenářům, co se od cvičné školy v rámci pedagogické praxe studentů IVP vyžaduje.
KT: Jedním z oborů nabízených IVP je Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování. Povinností našich studentů je ve 3. ročníku bakalářského studia absolvovat třítýdenní praxi na vybrané cvičné škole. S tou pak IVP komunikuje, tzv. koordinátor na této škole sestaví našim studentům rozvrh složený z předmětů oboru, který studují a studenti pak pod dohledem tzv. cvičných učitelů po několika násleších sami vedou výuku.

JK: Jaká je spokojenost studentů IVP s praxí na naší škole?
KT: Jednoznačně velká. Dík patří především cvičným učitelům, kteří se našim studentům věnují, spolupráce s nimi je pro ně zásadní. Konečně – posledním dvěma studentům IVP, kteří měli praxi na podzim 2019, jsem sama položila několik otázek. Byli jimi Ing. Petr Klápště – student Fakulty životního prostředí, který praxi absolvoval na zemědělské sekci a Ing. Tereza Smékalová – studentka Provozně-ekonomické fakulty na sekci obchodní. Zde jsou jejich odpovědi:

Jaké oblasti vzdělávání byste se při své případné pedagogické práci rád věnoval/a?
Petr Klápště (PK): Pokud tato situace nastane, rád bych se ucházel o pozici pedagoga na gymnáziu ve svém rodném městě. Vědy o Zemi, informatika, ekologie a životní prostředí jsou oblasti vzdělání, které jsou mi blízké a rád bych tyto zkušenosti a vzdělání předal dál.

Tereza Smékalová (TS): V souladu s mým profesním zaměřením bych se chtěla věnovat zejména výuce předmětů souvisejících se vzděláváním žáků v sociální oblasti. Výuka dá, dle mého názoru, žákům prostor začít přemýšlet o sociálních jevech, které nás v dnešní společnosti obklopují. Také bych se chtěla věnovat výuce ekonomických předmětů, a to opět z důvodu možnosti využití jejich teoretických znalostí v praxi, zejména v předávání praktických dovedností a návyků v oblasti finanční vzdělanosti a hospodaření s penězi, které žáci v každodenním životě využijí.

Jaké předměty jste na naší škole vyučoval/a?
PK: Monitorování a analýzy
TS: Sociální politika a služby a Sociální péče

Se kterými cvičnými učiteli jste spolupracoval/a?
PK: Byla to Ing. Dagmar Hromádková, Ing. Helena Kopalová, Ing. Kateřina Tomšíková, Ing. Eva Klímová a Ing. Pavel Sekera.
TS: Ing. Antonie Trávníčková a Ing. Zdeňka Uďanová.

Jak hodnotíte spolupráci se cvičným učitelem?
PK: Zejména bych rád vyzdvihl spolupráci s Ing. Hromádkovou a Ing. Kopalovou, spolupráce byla naprosto bezvadná, bylo mi poskytnuto veškeré zázemí a pomoc při přípravě vyučovacích jednotek. Průběžně probíhala diskuze nejen ke zlepšení práce s žáky. V neposlední řadě musím vyzdvihnout spolupráci s Ing. Sekerou a Ing. Tomšíkovou, kteří naprosto bravurně zvládli organizaci naší spolupráce, vše bylo připraveno a naplánováno dle možností obou stran, nedošlo k žádnému konfliktu.

TS: Spolupráce probíhala nad mé očekávání. Obě dvě cvičné učitelky byly velmi vstřícné a ochotné mi vždy pomoci. Pomohly mi zorientovat se v začátcích a konzultovaly se mnou další průběh učiva, přičemž mi nechávaly tolik prostoru pro vlastní nápady, kolik jsem si přála. Zejména jsem si cenila jejich zpětných vazeb, které mi k mé výuce vždy dávaly, a se kterými jsem se mohla posouvat dál.

Jaké bylo z Vašeho pohledu a potřeb vybavení školy (materiální zázemí)?
PK: V rámci mnou vedených hodin jsme s žáky pracovali v chemické laboratoři a cvičné učebně s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Chemická laboratoř byla dobře vybavena, využívali jsme moderní přípravky a materiály vhodné k tematickému doplnění probíraného učiva. V rámci mnou vedených hodin byly využity též moderní praktické pomůcky značky Horizon Energy Curriculum, které žákům jasně a přehledně demonstrovaly probírané učivo a žáci si prakticky mohli „vše osahat“. Vybavení školy i materiální zázemí bylo nadstandardní, pracovalo se mi zde velmi dobře.

TS: Myslím si, že bylo naprosto dostatečné a kladně hodnotím zejména to, že bylo často využíváno, a že bylo vždy funkční. Ve cvičných učebnách bylo kdykoliv možné žákům oživit výuku audio či vizuální technikou, a také materiální pomůcky byly cvičnými učiteli využívány.

Jaká byla spolupráce s žáky při Vaší výuce?
PK: Spolupráce s žáky byla naprosto výborná, žáci reagovali, dařilo se mi je aktivizovat, vedli zajímavou diskuzi k probíranému tématu. Velkou část úspěchu přisuzuji k nízkému počtu žáků ve skupině, kde bylo možné spolupracovat na více individuální rovině. S žáky jsem neměl žádný problém.

TS: Díky výbornému zázemí učitelů a celkové kultuře v jejich třídách byla spolupráce s žáky při výuce skvělá. Žáci byli zvyklí na aktivní přístup, byli otevřeni novým podnětům a při hodinách velmi dobře spolupracovali.

Doporučil/a byste tuto cvičnou školu svým kolegům?
PK: Naprosto bych tuto školu doporučil všem, tato škola v sobě skrývá veliký potenciál. Učitelský sbor je ve svých předmětech erudovaný, snaží se vyjít ve všem vstříc a chápou složitost situace začínajících pedagogů. Vybavení školy je nadstandardní a umožňuje vést výuku moderním způsobem.

TS: Má zkušenost s výukou na této střední škole byla jednoznačně pozitivní a z důvodů, které jsem zde výše uvedla, bych tuto cvičnou školu rozhodně doporučila všem svým kolegům. Díky vedení školy, cvičným učitelům i žákům, které jsem během mé praxe potkala, a díky zázemí, které mi zde bylo poskytnuto, byla má praxe velmi příjemnou součástí studia na IVP.

Doporučil/a byste naopak našim žákům pokračovat na Vámi studované fakultě?
PK: Určitě. Fakulta životního prostředí a také Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, stejně jako Fakulta lesnická a dřevařská jsou ideální pro absolventy středních zemědělských škol. Doporučuji též, aby jako já, souběžně se absolvovali obor Učitelství odborných předmětů na IVP, aby se případně mohli na střední zemědělské školy vrátit jako pedagogové.

TS: Provozně-ekonomická fakulta i Institut vzdělávání a poradenství bych zcela jistě doporučila. Nabízí zajímavé obory a žáci si určitě vyberou ten, který by jim vyhovoval z pohledu jejich další profesní dráhy.

Skip to content